Poslanie, činnosť

OBČIANSKE ZDRUŽENIE MANŽELSKÉ STRETNUTIA


POSLANIE A ČINNOSŤ ZDRUŽENIAObčianske združenie Manželské stretnutia je dobrovoľné občianske združenie, ktoré sa usiluje o obnovu a ozdravenie rodiny. Kladie dôraz na pevný a zdravý manželský zväzok a zdravú rodinu považuje za nutný predpoklad zdravej a prosperujúcej spoločnosti.
Občianske združenie vzniklo v súlade so Zákonom o združovaní občanov a je zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 24.apríla 1994 spisom číslo VVS/1-900/90-9580. Má pridelené IČO: 31143270.Cieľ činnosti združenia:
Spôsob dosiahnutia cieľa:


Hlavným prostriedkom je organizovanie a zabezpečenie náplne týždenného letného kurzu pre manželské páry.Letný kurz - ťažisko činnosti združenia:

Letný kurz „Manželské stretnutia" organizujeme počas letných prázdnin ako týždenné sústredenie oboch manželov a ak chcú aj ich detí. Hlavným poslaním letného kurzu je ozdravenie a upevnenie manželských vzťahov a hľadanie spoločnej cesty.

Manželia na kurze absolvujú prednášky na 11 tém a po každej prednáške je práca v skupinke (3 alebo 4 manželské páry), kde sa riešia rôzne modelové situácie v praktickom spolužití manželov. Počas zamestnania rodičov na prednáške a v skupinke majú ich deti rekreačný program. Čas mimo prednášok a skupiniek sú deti s rodičmi.

Prednášky sú na tieto témy: Krízy v manželstve a ničitelia lásky; Kresťanské manželstvo, priority, druhy lásky; Zdravé sebavedomie; Odpustenie; Rozdiely medzi mužom a ženou; Základy komunikácie; Vedenie dialógu manželov; Naplňovanie potrieb manželov; Vyjadrovanie pocitov manželov; Pozornosti; Sexualita.

Jednotlivé témy prednášajú manželské páry, ktoré sú teoreticky pripravené a svojimi konkrétnymi skúsenosťami demonštrujú prednášanú problematiku.

Prácu v skupinkách po prednáške koordinuje vedúci pár skupinky (VPS). Sú to manželia, ktorí viackrát absolvovali letný kurz a prešli špeciálnym kurzom pre prípravu VPS, ktorý tiež organizuje naše združenie.

Ak si manželia privedú na kurz deti, je pre ne zabezpečená rekreácia. Sú rozdelené do menších skupiniek. Každá skupinka má vlastného animátora, ktorý zabezpečuje dozor a organizuje rôznu športovú, turistickú a vzdelávaciu činnosť. Ku kojencom je zabezpečený jeden animátor na jedného kojenca.

Na kurze je prítomný aj kňaz, psychológ a lekár.

Okrem letného kurzu organizujeme aj jesennú a jarnú obnovu pre účastníkov letného kurzu. Na obnove sa nezúčastňujú deti. Obnovy trvajú jeden víkend. Na obnovách sa doplnia témy, ktoré nie sú na letnom kurze. Viac sa venujeme problémom s výchovou detí a aktuálnym problémom súčasnej rodiny.

Letným kurzom, jesennou a jarnou obnovou je uzavretý ročný vzdelávací cyklus, ktorý sa každoročne opakuje.Prihlasovanie účastníkov a ich výber:

Účastníci sa prihlasujú podaním prihlášky na letný kurz. Prihlášky sa podávajú vo februári a v marci. Prihlášky sa číslujú podľa dátumu príchodu. Tak vznikne poradovník účastníkov. Letný kurz sa koná v dvoch turnusoch. Program na oboch turnusoch je rovnaky. Na jednom turnuse sa môže z priestorových dôvodov zúčastniť maximálne 150 rodín.

Združenie nerobí kurzu žiadnu propagáciu. Informácie sa šíria len od účastníkov doterajších kurzov. Rodiny, ktoré sa doteraz zúčastnili letných kurzov sú zo všetkých diecéz Slovenskej republiky. Ich ohlasy sú veľmi pozitívne a oslovujú stále nových účastníkov. Informácie o činnosti a ponuka akcií sa uverejňujú na tejto www stránke.Doterajšia činnosť:

Od svojho vzniku združenie organizuje každoročne letný kurz. Prvý v roku 1994 mal 47 rodín a 232 všetkých účastníkov. Postupne pribúdali nové rodiny. Od roku 2003 sa letný kurz koná v dvoch termínoch s rovnakým programom. Tým sa počet zúčastnených rodín zvýšil a v jednom ročníku sa pohybuje počet zúčastnených rodín okolo čísla 265. Po kždom letnom kurze sa pre týchto účastníkov konajú aj dve víkendové obnovy v mesiacoch október a marec. Pre vedúce páry skupín organizujeme semináre jeden duchovný, jeden organizačný a jeden pre začínajúce vedúce páry skupín. Združenie ma vlastné metodické materiály v 70 stranových skriptách, ktoré obdrží každý účastník letného kurzu. Dobrú spoluprácu máme aj s odborníkmi psychológmi, psychiatrami a lekármi. Pravidelne nám prednášajú niektoré témy na obnovách. Veľmi dobrú spoluprácu máme s podobnými združeniami v Českej republike a vo Fínsku.Finančné zabezpečenie:

Činnosť združenia sa riadi vlastnými stanovami, ktoré boli predložené pri registrácii. Nepodniká žiadnu politickú činnosť.

Združenie je nezisková organizácia, nevlastní žiadny majetok. Náklady na kurz - ubytovanie a stravu platia účastníci kurzu. Ostatné náklady na administratívne potreby, skriptá, potreby pre deti, hradíme zo sponzorských darov.

Združenie nemá žiadnych zamestnancov. Jeho činnosť bezplatne zabezpečujú dobrovoľníci na úkor svojho voľného času. Nemajú žiadne finančné zvýhodnenie, všetky poplatky na akciách združenia platia rovnako ako ostatní účastníci.

Združenie má bežný účet v Tatrabanke a.s. v pobočke v Trenčíne. Číslo účtu: 2621786594/1100. Sídlo združenia je v Trenčíne. Nemá vlastné priestory a adresa je do súkromného bytu:

Mgr.Ján Vojtek Novomeského 10/39 911 08 Trenčín
Tel:032/6524324, 032/6593100
E - mail:
http//:www.mstretnutia.sk

POČET ÚČASTNÍKOV NA LETNÝCH KURZOCH V SR

 

ROK POČET MANŽELSKÝCH PÁROV CELKOVÝ POČET
ÚČASTNÍKOV
1994 47 232
1995 85 443
1996 115 554
1997 145 719
1998 146 711
1999 144 698
2000 147 703
2001 147 703
2002 149 701
2003 262 1168
2004 265 1223
2005 265 1248
2006 268 1233
2007 280 1294
2008 271 1287
2009 280 1333
2010 292 1312
2011 289  
2012 287  
2013 288  
2014 281  
SPOLU 4453