AktivityLetný kurz Manželských stretnutí seniorov (Škutovky 1.–6.9.2015)

Opäť po roku sa stretli manželáci – seniori v rekreačnom zariadení Škutovky asi 2 km nad dedinou Liptovská Osada, kde sa už po druhýkrát uskutočnili Manželské stretnutia seniorov (ďalej len „MSS“). Keďže pred rokom sme odchádzali plní dojmov, niečoho nového, čo sme ešte nezažili, hovorili sme o našej skúsenosti priateľom a nadchli sme ich pre toto dielo. Preto bol veľký záujem o tohtoročné MSS. Ale kapacita Škutoviek nedovolila, aby mohli prísť všetci záujemcovia. MSS 2015 sa zúčastnilo 44 manželských párov, z toho 19 manželských párov prišlo prvýkrát na MSS, 4 vdovy a dvaja kňazi: don Marián Valábek, don Jozef Dőmény. Čiže spolu nás prežilo 6 fantastických dní 94 účastníkov. Vytvorili sme 15 skupiniek čiže bolo aj 15 VPS-iek.

 

V útorok 1. 9. 2015:

sa pomaly a postupne schádzali účastníci na Škutovkách. Mnohí, ktorí prišli prvýkrát, obdivovali prekrásny výhľad na okolité kopce Veľkej Fatry. Všade vládol kľud a pohoda. Všetci sa tešili, že šťastne dorazili a srdečne sa vítali. Po ubytovaní sme sa zišli v hlavnej miestnosti a o 11. hodine sme začali program duchovnými pesničkami. Potom všetkých účastníkov privítali Janko a Anička Rajskí. Na Plese MS v Dolnej Súči povedali sľub: „... sľubujeme všetkým účastníkom III. turnusu dni plné relaxácie, rekondície a revitalizácie. Analgetiká dostanú všetci účastníci kurzu grátis ....“, ale s ľútosťou sa ospravedlňovali, že sa im nepodarilo tento sľub splniť.

Lacko a Mária Baránkovci nám pripomenuli a ozrejmili múdrosť, rozvahu, skúsenosť a živé spojenie patriarchov s našim Pánom. Abrahám, Izák, Jakub počuli Boží hlas, boli naň citliví a uverili nádeji. A odovzdali nám dedičstvo.

Ako to robili patriarchovia ? Zoberme si od nich príklad a dôverujme Pánovi.

Sme tak závislí na svojich bôžikoch: peniaze, hmota, kariéra, pôžitky....., že si nevšímame potreby iných. Poďme z púšte bôžikov, hriechov k prameňu – k Ježišovi. Nech celý týždeň prežijeme v Božej prítomnosti.

 

Poobede začal klasický program. Ale začal úplne inak ako minulý rok. Po pesničkách prišli v oblečení patriarchov Janko a Anička Rajskí a úvodným slovom nás voviedli do témy. A to sa počas celého kurzu stalo tradíciou. Pred každou prednáškou prišiel manželský pár, ktorý minulý rok odprednášal tému, ktorá mala byť práve prezentovaná, v oblečení patriarchov a povedal úvodné slovo k téme. Bolo to pre všetkých niečo nové, originálne a zároveň duchovne osviežujúce.

Potom nám odprednášali Janko a Mária Vrabcovci „Odkiaľ a kam smerujeme“. Na základe svojho osobného svedectva poukázali, že rodinné korene a neliečené zranenia na začiatku manželstva nepriaznivo ovplyvňujú manželské spolužitie v zrelom veku – v jeseni manželstva. Východiskom je vyliečiť svoj vzťah s Bohom a uviesť do života skúsenosti a poznatky, ktoré ponúkajú manželské stretnutia. Lebo aj v zrelom veku majú manželia problémy a s nápravou netreba čakať ani na ďalší deň, ktorý nemusí nastať.Po svätej omši a večeri sme si pozreli film o patriarchovi Jakubovi a mysľou sme sa preniesli do tých, pre nás veľmi vzdialených, čias.

Každé ráno boli ranné chvály – laudy, ktoré viedli Albín a Mária Kolkovci, pričom im pomáhali aj Miško a Marta Kubánovci. Manželia Kolkovci mali na starosti počas celého týždňa animáciu sv. omší.

 Streda – 2. 9. 2015:

Po raňajkách nasledoval doobedňajší blok. V úlohe patriarchu sa predstavila Marianka Fülüpová a prednášku „Nové životné situácie“ odprezentovali Maroško a Danka Machalovci. Prežili dramatický zápas so zákernou chorobou, nad ktorou víťazia silnou vierou v Pána, spoliehajú sa na pomoc Panny Márie, ako jej veľkí ctitelia, a ich veľkou oporou sú modliaci sa manželáci. Po ich prednáške azda nebolo ani jedného suchého oka. Vyslovili silné myšlienky: utrpenie očisťuje duše, najlepší liek je láska, naše šťastie je zhora – dodržiavaním desatora.

 

Po obede a krátkej obednej sieste v poobedňajšom bloku sa nám v úlohe patriarchov predstavili Janko a Mária Vrabcovci a voviedli nás do prednášky „Komunikácia“, ktorú mali Vlado a Zitka Grigarovci, ktorí nám vyrozprávali svoj životný príbeh, zdôraznili význam komunikácie vo vzťahu medzi manželmi, predviedli nám scénky, ako sa nemá komunikovať a ako sa má správne komunikovať. Najdôležitejšie, ale zároveň najnebezpečnejšie pre vzťah je nosenie masiek pred manželkou, manželom. Nekonáme jazykom lásky našej milovanej osoby, ale podľa svojho jazyka lásky a dokonca sebecky a to prakticky predviedli, keď si nasadili masky na tvár. A nakoniec vyzvali manželákov, aby zahodili svoje masky práve tu a teraz na manželských stretnutiach a boli úprimní a takí, akí v skutočnosti sú.

 

Po svätej omši a večeri bola odprosujúca adorácia, kde za nás všetkých vystúpili Miško a Marta Kubánovci, Janko a Anička Vojtekovci, Vlado a Anička Mikelovci, Tácka Kolárová a Cyro a Ľudka Čonkovci. Adoráciou začal Deň zmierenia.


 

Štvrtok – 3. 9. 2015:

pokračoval Deň zmierenia. Bol to deň, keď sme sa chceli viac obrátiť na Pána, spojiť sa s ním a spoliehať sa na neho. Bola možnosť aj generálnej spovede. Patriarchami boli Lacko a Mária Baránkovci a prednášku „Uzdravujúca sila odpustenia – cesta k slobode“ nám vyrozprávali Albín a Mária Kolkovci. Svojím úprimným a autentickým svedectvom nám ozrejmili, že cesta k odpusteniu nebýva ľahká a krátka, lebo sme v otroctve hriechu. Hriech je odmietnutie lásky Boha. A Ježiš nám naspäť dáva dar, ktorý sme hriechom stratili. Pravá sloboda je slobodná závislosť na Bohu. Manželstvo je dar jeden druhému. Chcem, aby si bol(a) šťastný(á). Niečo je chcieť a niečo realizovať čiže robiť. Najskôr musíme prijať seba ako dar. A potom ostatných ľudí. Čo nám bráni prijať seba? Detstvo a v ňom skryté zranenia. Máme milovať hriešnika a nenávidieť hriech. A odpustiť sebe a všetkým zo srdca. Bez odpustenia nie je prijatá ani naša modlitba u Boha.

Čas po obede každý využil slobodne podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ale najmä duchovne. Cieľom bolo pookriať na tele i duchu. Bola možnosť napísať na papier svoje hriechy a zlyhania, ktoré sme spálili v ohni. Večer sme sa modlili v skupinkách za naše manželské potreby. Čiže bolo to uzdravovanie v spoločenstve veriacich.

Piatok - 4. 9. 2015:

Po ranných chválach a raňajkách patriarchami boli Albín a Mária Kolkovci a prednášku „Bližšie k sebe“ mali Janko a Anička Rajskí. Manželia Rajskí, ktorí majú 8 detí, 17 vnúčat a spolu najbližšiu rodinu tvorí 33 členov, prežili naplnený život, a preto ich svedectvo malo váhu. Začínali úvahou: „Naša doba vie prekonávať obrovské vzdialenosti, ale nevie vytvoriť blízkosť. Mnohí vedia, čo sa deje na druhom konci sveta, ale nevedia čo sa deje v duši nášho manželského partnera. Na facebooku sa vyhľadáva široký okruh priateľov, ale na najbližšieho nezostáva čas.“ Nosnou osou ich prednášky bola Teológia tela sv. Jána Pavla II. Milovať znamená schopnosť deliť sa o vlastný svet s partnerom, vstúpiť do jeho sveta a vidieť ho jeho očami. Najvyššou úrovňou lásky je tá, ktorá prechádza cez obety a prekonáva egoistický charakter. V nej nachádza človek seba samého tým, že sa druhému daruje.

Poobede nás patriarchovia Jožko a Mária Draveckí voviedli do prednášky „Tri generácie – širšia rodina“, ktorú nám odprezentovali Marián a Terka Haydenovci, ktorí sú manželmi 43 rokov, majú 8 detí, z toho jedno v nebi. Čiže manželia, ktorí majú k tejto téme čo povedať. Rozvetvená rodina musí každý deň riešiť veľa vecí a problémov. Manželia Haydenovci nám načrtli, ako okrem iného prežívali vzťahy svojich detí, ich odchod z domu, ktorý treba rešpektovať,

zlyhania detí, ktoré predkladali Pánovi, čo vedie k pokore, a to paradoxne prehĺbilo ich modlitebný život. Treba stále udržiavať spoločnú manželskú komunikáciu s Bohom, modliť sa za deti a ich rodiny. Dôležité sú aj vzťahy so svokrovcami. Nezabúdať ďakovať a denne posielať deťom Božie požehnanie a odovzdávať ich v dôvere do Božích rúk. O 21,00 hod. začala v kaplnke celonočná adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

 

Sobota - 5. 9. 2015:

V doobedňajšom blokuboli patriarchamiVlado a Zitka Grigarovci a „Aktívny život“ nám odprednášali Jožko a Mária Draveckí. Veľmi jasne, matematicky presne nám povedali, ako oni prežívajú svoj seniorský aktívny život. Majú otvorené dvere pre svoju rozvetvenú rodinu, ktorú stmeľujú, ale aj pre každého príchodiaceho. Senior by mal evanjelizovať príkladom. Dôležité sú vzťahy k deťom a k ich rodinám, ale aj denný režim a zmysluplné využívanie darovaného času Bohom. Seniori by mali plánovať svoje výdavky, ktoré manželia Draveckí rozdelili na a: automatické, b: bežné a c: cielené. Ale najdôležitejšia je služba a duchovný život. Zobrazili ho ako kríž, kde vodorovné rameno predstavuje slúžiť iným a vertikálne znamená smerovať k Bohu.Po obede bola štátnica. Začala o 14,00 hod. a trvala 3 hodiny. Skúšajúcimi boli Janko a Mária Vrabcovci v oblečení patriarchov a odborným garantom bol Peťo Huliak v slávnostnej kominárskej uniforme. Témy na otázky boli patriarchovia a manželské stretnutia. A po tejto malej skúške účastníci vyšli na štátnicovú trať, ktorá viedla prekrásnou lesnou krajinou, kde na všetkých čakali otázky, ktoré si spoločne prekonzultovali a vyjasnili si nevyriešené vzťahové problémy, ktoré vznikli počas MSS.


Novinkou a prekvapením pre všetkých bola Gabika Huliaková, ktorá v lese hrala pustovníčku, lebo chcela odčiniť svoje hriechy lákaním ľudí na bôžikov, aby zišli z pravej viery a skúšala ich, aká skalopevná je ich viera v Pána čiže ich vlastne utvrdzovala vo viere. Účastníci ju žehnali, v láske objímali, aby sa spamätala a verila nášmu Bohu a nie bôžikom.


Maroško a Danka Machalovci mali lese na štátniciach na starosti „junior klub“, kde nás srdečne vítali a pohostili dobrým jedlom a kvalitnou vodou.

Mária Baránková merala záujemcom po absolvovaní lesnej trate tlak. Potom sa každý mohol rozhodnúť či využije služby taxikára, ktorým bol Peťo Huliak, alebo pôjde 2 kilometre hore kopcom až k nášmu objektu. Väčšina účastníkov využila služby a vodičské schopnosti Peťa Huliaka.

Štátnicu v prekrásnej prírode pripravili Janko a Mária Vrabcovci spolu so svojim tímom: Jarko a Marta Turzovci, Lacko a Mária Baránkovci. Peťo a Gabika Huliakovci prišli pomôcť pri štátnici. Peťo Huliak asistoval aj na slávnostnej svätej omši.

Na konci štátnice sme dostali z rúk Jara a Marty Turzovcov diplom za úspešné absolvovanie celoživotnej manželskej cesty - obraz patriarchov s citátom „V Bohu je všetko, o čo prosíme“, ktorý nás sprevádzal na MSS už druhý rok. Potom sa každý obliekol do slávnostného na fotenie. Jožko Dravecký s pomocníkmi všetkých odfotil a mali sme slávnostnú svätú omšu s donom Mariánom, kde sme si obnovili manželské sľuby.

 

Nasledovala hostina patriarchov. Patriarchovia boli Cyprián a Veronika Plevovci, ktorí žijú vo sviatostnom manželstve 55 rokov. Na hostinu pozvali všetkých 12 kmeňov izraelského národa. Každý stôl bol jeden izraelský kmeň. A každý kmeň priniesol svojim patriarchom dary v podobe gratulácií, rozprávaní, pesničiek....


Vznikol z toho veľmi dôstojný, ale aj spoločensko – zábavný večer, kde sa každý cítil prijatý srdečnosťou a prajnosťou.Moderátormi hostiny patriarchov boli Lacko a Mária Baránkovci, ktorí svojou neopakovateľnou originalitou upútali všetkých.
Nedeľa - 6. 9. 2015:

Keďže všetkých účastníkov čakala cesta domov, nedeľu sme začali svätou omšou už o 6,30 hodine. Po raňajkách nás patriarchovia Martin a Marta Bernátovci nasmerovali na poslednú prednášku „Duchovná cesta manželov“, ktorú mali Lacko a Mária Baránkovci a ktorí nám povedali veľa podnetných myšlienok. Naša budúcnosť sa môže ľahko stratiť v minulosti, ak neprežívame prítomnosť v pravde a v láske. A pýtali sa: „Kto som ?“ Odpovedali: Všetci sme Božie deti a túžime po domove. Citovali sv.Jána Pavla II: „Nezabúdajme, že život tu na zemi je len cestou – ničím viac. Cestou do neba. Lebo človek nie je stvorený pre zem, ale pre nebo.“ Ako si predstavujeme cestu do neba? Je to cesta za kamarátmi, na dovolenku, do školy, na MS, do kostola, na dovolenku...... ? Manžel či manželka sa totiž uzavretím manželstva stáva neoddeliteľnou súčasťou cesty toho druhého k svätosti. Cit, dôvera, záväzok. Prijímaj, obetuj, odpúšťaj, zasväcuj. Pápež František povedal:

1.Sú veriaci, ktorí sa zastavili. Nenapredujú.

2.Sú veriaci, ktorí si pomýlili cestu.

3.Sú veriaci, ktorí klamú sami seba, kráčajú, ale nikam nepostupujú. Krúžia dookola ako tuláci.

Pán nás žiada, aby sme sa nezastavovali, nestrácali cestu a nepotĺkali sa životom.

 

Nasledovali svedectvá manželov, ktorí nám sprostredkovali svoje prežité emócie, nové poznatky, čo si z MSS odnášajú do každodenného života.

 

 

Poslednou bodkou stretnutia bola záverečná pieseň a požehnanie dona Mariána všetkým účastníkom. Obed, lúčenie a cesta domov. Don Marián vo svojej homílii na svätej omši v sobotu vyslovil túto hlbokú myšlienku: „Pán nás volá, aby sme ho nasledovali v každom veku, a aj staroba v sebe nesie milosť a poslanie, pravé Pánovo povolanie. Staroba je povolaním.“

 

Štatistika MSS 2015:

Vedúcimi kurzu a zároveň moderátormi boli Janko a Anička Rajskí a nápadne nenápadnými a nepostrádateľnými pomocníkmi boli Lacko a Mária Baránkovci. Tieto dve manželské dvojice boli opäť kostrou celého kurzu, za čo im patrí veľká vďaka. No najväčšia vďaka patrí Bohu, za jeho ochranu a žehnanie !!!

 

Na varhanoch hral a spieval Stanko Veselský, na gitare a spieval hral Miloško Potokár, na priečnej flaute hrala a sólo spievala Anička Potokárová, sólo a v zbore spievala Mária Baránková a zároveň dirigovala zbor v zložení: Marta Belejová, Gabika a Tonko Ďuratní, Mária Veselská, Vlado Gabčík, Vlado Grigar.

Počas celého stretnutia bola účastníkom k dispozícia kaplnka s Eucharistiou,

kde sa mohli pomodliť, vyliať mu svoje vnútro alebo len tak byť s Pánom.

O kaplnku sa starali a tiež o pitný režim prednášajúcich Mirko a Mária Gräffingerovci.

Hlavným fotografom bol Jožko Dravecký a pomáhal mu Miško Kubán. Miško Kubán sa staral počas celého kurzu aj o premietanie textov pesničiek a prezentácii prednášajúcich.

Kameramanom bol Miloško Potokár, ktorý urobil záznam pre vnútorné potreby MSS.

Pri poslednej skupinke noví účastníci dostali pracovný návrh skrípt, ktoré spolu s pracovnými listami a všetkými písomnosťami vytlačili Vlado a Anička Gabčíkovci, ktorí odviedli nenápadnú, ale veľmi potrebnú prácu (hospodárske a finančné záležitosti, označovanie priestorov a mnoho iných služieb).

Pani vedúca rekreačného zariadenia Angelika Klímová sa nám snažila vychádzať v ústrety. Strava bola chutná, pestrá a hladoši dostali aj repete.

Opäť po roku sme prežili 6 duchovnom nabitých dní, kde medzi účastníkmi vládol Boží pokoj, srdečnosť, dobroprajnosť, obetavosť, pokora a vďačnosť.

Želáme si, aby tieto hodnoty ostali v nás v každodennom živote a aby sme ich šírili tam, kde žijeme. Tak nám Pán Boh pomáhaj !

 

Modlitby a myšlienky:

Motto: „Končia sny – začína život, už nikdy Ty a ja, ale navždy my. Sme dvaja, dvaja na všetko, na lásku, život, na boj i bolesť i na hodiny šťastia. Dvaja na výhry a prehry, na život i na smrť dvaja.“

IN: Marián a Danka Machalovci: Nové životné situácie

 

Obaja sa snažíme ísť k Bohu, sme cez neho prepojení, je medzi nami. Čím som bližšie k Bohu, tým som viac darom pre partnera.

Sv. Pavol VI: „Manželstvo je bohostánok lásky Boha. Keď pohladkáš svoju ženu, pohladkáš ju Božou láskou.“

IN: Janko a Hanka Rajskí: Bližšie k sebe

 

Modlitba optinských starcov:

Pane,

daj, aby som s pokojom v duši prijal všetko,

čo mi prinesie tento deň.

Daj, aby som sa úplne odovzdal

Tvojej svätej vôli.

Po celý deň ma stále uč a posilňuj.

Pomôž mi prijať každú správu s pokojnou mysľou

a pevným presvedčením,

že vo všetkom je Tvoja svätá vôľa.

Vo všetkom, čo hovorím a konám,

veď a riaď moje myšlienky a city.

V akýchkoľvek situáciách nedopusť,

aby som zabudol,

že všetko je s Tvojim vedomím.

Nauč ma otvorene a rozumne nažívať

s každým členom rodiny,

aby som nikoho nezarmútil a nikomu neublížil.

Pane, daj mi silu uniesť ťažkosti tohto dňa

a zvládnuť všetky jeho udalosti.

Veď moju vôľu a nauč ma modliť sa,

veriť, dúfať, trpieť, odpúšťať a milovať.

Amen.

IN: Vlado a Zitka Grigarovci: Komunikácia

 

„Deti, vy ste ovocím stromu, ktorým je rodina. Ste dobrým ovocím vtedy, ak má strom dobré korene a tým sú starí rodičia a dobrý kmeň a ním sú vaši rodičia.“

Pápež František

IN:Túto myšlienku použili vo svojej prednáške Marián a Terka Haydenovci

 

Bože, chceme Ťa stále oslavovať svojím životom. Ty poznáš naše slabosti, ale na každý deň nám dávaš telesné i duševné sily. Ďakujeme Ti za tieto Tvoje dary. Chceme s nimi aj s prijatou sviatosťou manželstva dobre spolupracovať. Sprevádzaj nás v snahe o aktívny život, ktorý nás bude približovať k Tebe, neustále rozvíjať náš vzájomný vzťah, ale nám aj umožňovať, aby sme Ti slúžili v našich blížnych.

IN: Jožko a Mária Draveckí: Aktívny život. Záverečná modlitba

„Žite desatoro, majte správne nastavený čas, rozprávajte sa, odpočívajte, ale nezaháľajte, modlite sa spolu, navštevujte pútnické miesta, dajte hodnotám správne poradie.“

 

Manželák Ladislav Hamráček, ktorý je už u Pána (tomu veríme):

Keby som vedel, že toto sú posledné minúty, v ktorých Ťa vidím, povedal by som: milujem Ťa. A nepredpokladal by som hlúpo, že o tom predsa vieš. Ráno nie je zaručené nikomu, ani mladému, ani starému. Možno, že dnes sa posledný raz pozeráš na tých, ktorých miluješ. Preto sa nezdržuj a urob dnes to, čo môžeš, pretože ak sa ukáže, že sa nedočkáš rána, budeš ľutovať deň, v ktorom si nemal čas na jeden úsmev, bozk, budeš ľutovať, že si bol príliš zaujatý na to, aby si im splnil posledné želanie.

 

Ako veľmi sa ľudia mýlia, keď si myslia, že je nevhodné zamilovať sa, keď je človek starý. Nevedia totiž, že starnú práve preto, lebo utekajú pred láskou.

 

Pane, žehnaj dielo Manželských stretnutí a všetkých „manželákov“ !

 

Vlado a Zitka Grigarovci

 

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript